Adi yazılı satış sözleşmesi geçersiz olsa da, Emlakçı (Tellaliye) komisyon ücreti sözleşmesi geçerlidir.

Adi yazılı satış sözleşmesi geçersiz olsa da, Emlakçı (Tellaliye) komisyon ücreti sözleşmesi geçerlidir.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi   2015/36598 E,  2015/35239 K.

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, emlak komisyoncusu olduğunu, davalıya taşınmaz gösterdiğini, sözleşme imzaladıklarını, tarafların anlaştıklarını ve her iki tarafın ayrı ayrı %3 komisyon ücreti ödeyeceğinin kararlaştırıldığını, gayrimenkulün satış bedeli 92.000,00 TL olarak belirlendiğinden %6 komisyon bedeli olan 5.520,00 TL alacağı olduğunu, ancak davalının tek taraflı olarak taşınmazı satın almaktan vazgeçtiğini, sözleşme gereğince her iki tarafın toplam komisyon bedelinden davalının sorumlu olduğunu, davalının ödeme yapmaması üzerine icra takibi başlattığını, davalının takibe haksız yere itiraz ettiğini ileri sürerek, itirazın iptali ile takibin devamına, % 40 icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı, tellallık sözleşmesi gereği kararlaştırılan komisyon ücretinin tahsili için başlattığı takibe vaki itirazın iptali istemi ile eldeki davayı açmıştır. Mahkemece her ne kadar davaya dayanak gayrimenkul satış sözleşmesinin geçersiz olması ve taşınmaz maliki ile alıcı arasında geçerli bir tapu devir işleminin yapılmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş ise de; davacının dayandığı, 18.04.2012 tarihli gayrimenkul satış sözleşmesi bir taraftan taşınmaz satımını içerip diğer taraftan komisyon sözleşmesi niteliğindedir. Taşınmaz satımını ilişkin sözleşme haricen yapılmış olduğundan geçersiz olsa bile emlak komisyon sözleşmesi niteliği itibariyle geçerlidir. Sözleşme 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 520.( Eski BK.404.) maddesindeki şartlara uygun geçerli bir tellallık sözleşmesi olup tarafları bağlar. Sözleşme içeriğine göre davaya konu taşınmazın satımı hususunda alıcı ve satıcının anlaştığı, satışta aracı olan emlak komisyoncusuna bu satış için alıcı ve satıcının %3 komisyon ücreti vermeyi kabul ettiği anlaşılmaktadır. Tellallık sözleşmesi, tellal ile bu sözleşmeyi imzalayan kişi arasında hak ve borç doğuran bir sözleşmedir. Davalı, şartların gerçekleşmesi halinde, davacıya karşı sözleşme ile yükümlendiği ücretten sorumludur. Hal böyle olunca, mahkemece yapılacak iş, sözleşme geçerli kabul edilmek suretiyle, davacının tüm istek kalemlerinin değerlendirilmesi, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 182/son.( Eski BK.nun 161/son) maddesi gereğince tenkisi gerektirecek bir durum varsa bu hususun da değerlendirilmesi ve hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, yanlış değerlendirmeyle yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün temyiz eden davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 02/12/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Karar Yargıtay sitesinden alınmıştır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*