Aynı taşınmaz için düzenlenmiş kira bedeli farklı iki sözleşmeden hangisi geçerlidir?

Aynı taşınmaz için düzenlenmiş kira bedeli farklı  iki sözleşmeden hangisi geçerlidir?

ÖZET: Aynı taşınmaz için düzenlenmiş 01.08.2008  tarihli, aylık 2083 TL ve aylık 500 TL bedelli sözleşmelerden imzaların taraflara ait olduğu uyuşmazlık konusu değildir. Dershane ruhsatı müracaatı sırasında kira bedelinin sıkıntı yaratacağı gerekçesi ile düşük bedelli kira sözleşmesinin düzenlenmesi istemesi üzerine sözleşmenin imzalandığını, daha sonra davalının asıl amacının düşük stopaj ödemek olduğunun anlaşıldığını ileri sürmüştür. Düşük bedelli kira sözleşmesinin imzalanması hayatın olağan akışına aykırıdır. Düşük bedelli sözleşmenin kira bedelini belirlemenin dışında başka bir nedenle düzenlendiği ve muvazaalı olduğu anlaşılmaktadır.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi

2013/16477 E.

 2014/564 K.

“İçtihadın Tam Metni”

MAHKEMESİ : Osmancık Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 17/05/2012
NUMARASI : 2009/435-2012/464

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı itirazın iptali davasına dair karar, davacı ve davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava, kira alacağının tahsiline yönelik başlatılan takibe itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile 13.170,00 TL yönünden itirazın iptaline, icra inkar tazminat taleplerinin reddine karar verilmiş, hüküm davacı ve davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosya kapsamına, toplanan delillere, mevcut deliller mahkemece takdir olunarak karar verilmiş olmasına ve takdirde de bir isabetsizlik bulunmamasına göre temyiz eden davalı vekilinin temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Davacı vekilinin temyiz itirazlarına gelince: Davacının davaya dayanak yaptığı kira sözleşmesi 01.08.2008 başlangıç tarihli ve on yıl sürelidir. Bu sözleşmenin özel şartlar bölümünün 2. maddesindeki düzenleme ile aylık kira bedelinin net 2083 TL olduğu her ayın 15’ine kadar ödeyeceği, 7. maddesinde yıllık kira artış oranının %15 olacağı kararlaştırılmıştır. Davacı 01.08.2008-19.10.2009 tarihleri arası on dört aylık birikmiş 29.800 TL kira alacağının tahsili için rehnin paraya çevrilmesi yolu ile 19.10.2009 tarihinde başlattığı icra takibine yapılan itirazın iptalini istemiştir. Davalı vekili taraflar arasındaki geçerli sözleşmenin 01.08.2008 başlangıç tarihli ve aylık 500 TL bedelli sözleşme olduğunu, kira bedellerinin bu sözleşmeye göre ödendiğini savunmuştur.

Taraflar arasındaki uyuşmazlık aynı taşınmaz için düzenlenmiş 01.08.2008 başlangıç tarihli, aylık 2083 TL ve aylık 500 TL bedelli sözleşmelerden hangisine itibar edileceği noktasındadır. Her iki sözleşmedeki imzaların taraflara ait olduğu uyuşmazlık konusu değildir. Davacı davalının dershane ruhsatı müracaatı sırasında kira bedelinin sıkıntı yaratacağı gerekçesi ile düşük bedelli kira sözleşmesinin düzenlenmesi istemesi üzerine sözleşmenin imzalandığını, daha sonra davalının asıl amacının düşük stopaj ödemek olduğunun anlaşıldığını ileri sürmüştür. Ortada 2083 TL aylık bedelli bir kira sözleşmesi var iken 500 TL düşük bedelli kira sözleşmesinin imzalanması hayatın olağan akışına aykırıdır. Davalının dayandığı kira sözleşmesinin kira bedelini belirlemenin dışında başka bir nedenle düzenlendiği ve muvazaalı olduğu anlaşılmaktadır. Uyuşmazlığın tarafların gerçek iradesine uygun olarak düzenlenen 01.08.2008 başlangıç tarihli ve 2083 TL bedelli kira sözleşmesi uyarınca çözümlenmesi gerekirken, yeni bir kira bedeli tespiti ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.
Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ: Yukarıda 2. bentte açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 20.01.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*