Bireysel ısınmaya geçiş halinde kombi bedelinin kiralayandan tahsili mümkün müdür?

Bireysel ısınmaya geçiş halinde kombi bedelinin kiralayandan tahsili mümkün müdür?

Kat malikleri kurulu kararı ile bireysel ısıtmaya geçilmesi için “bireysel ısıtma sisteminin kurulması, tadilat ve işçilik masrafı için daire başına belirlenen bedel tespit edilip, davacı tarafça yapıldığı bildirilen masraf tutarı ve ibraz edilen belgeler karşılaştırılarak davacı tarafın yaptığı harcamanın kadri maruf ise tahsiline karar verilmesi gerekir.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2015/7414 E, 2016/2974 K

“İctihat Metni”

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı itirazın iptali davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Dava, kiracı tarafından kiralayan aleyhine açılan ısınma sistemi bedelinin tahsili amacıyla başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece,davanın kabulüne, İstanbul 36 İcra Müdürlüğünün 2014/4212 Esas sayılı dosyasına itirazın iptali ile takibin devamına,davacının icra inkar tazminatı talebinin reddine karar verilmiş, hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili, dava dilekçesinde, davacının 2005 yılından bu yana davalı tarafından 2012 yılında satın alınan dava konusu mecurda kiracı olarak bulunduğunu, davalının davacıyı tahliye etmek için açtığı davanın reddedildiğini,kira artışı için açtığı davanın kısmen kabulüne karar verildiğini, davalı ve babasının davacının kiracı olduğu taşınmazda bir kaç dairesi olup davalının babasının da yönetici olduğunu,mecurun bulunduğu binada yönetim tarafından merkezi ısıtmadan bireysel ısıtmaya geçilmesine karar verildiğini ve tadilat işlemleri başlatıldığını, bina yönetimi tarafından belirlenen şahıslara tadilatlar yaptırıldığını, ancak davacıya bilgi verilmediğini, davacının davalıya eloktronik posta telefon gibi araçlarla ulaşmaya çalışıp kombi vs. işlerinin nerede yapılacağını sorduğunu ancak cevap alamayınca da kışın mağdur olmamak için kombi yaptırdığını, ısınma sistemi esaslı onarım olup, esaslı onarım bedellerinin kiraya verene ait olduğunu, alacağın davalıdan istenildiğini ancak davalı tarafından tadilatların bilgisi dışında olduğunun beyan edilerek ödeme yapılmaması üzerine 4.863,87 TL lik alacağın tahsili için İstanbul 36. İcra Müdürlüğünün 2014/4212 Esas sayılı dosyasıyla icra takibi başlatıldığını davalı tarafından davalının daha düşük bedelle yaptırabilecekken davacının yüksek bedelle yaptırıldığı şeklinde itirazda bulunduğunu belirterek itirazın iptaline ve takibin devamına ve alacağın %20 si oranında icra inkar tazminatına mahkum edilmesini talep etmiştir. Davalı vekili cevap dilekçesi sunmamış, yargılama sırasında itiraz dilekçelerini tekrar ederek davanın reddini savunmuş, Mahkemece, davacının yaptığı masrafın esaslı onarım olması nedeniyle mal sahibinin bu masraftan sorumlu olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
Dava tarihinde yürürlükte bulunan 6098 sayılı TBK’nun 303 vd. maddeleri gereğince kiralayan kiralananın kullanımı ile ilgili yan giderlere katlanmakla yükümlüdür. Kiralananda sonradan meydana gelen ve kiracının kusuru bulunmayan ayıplar ve bu ayıpların giderilmesi için esaslı tadilat niteliğindeki giderlerden sorumludur.
./..

Davacının davalının 2012 yılında malik olduğu taşınmazda eski malik ile düzenlenen 01.09.2005 başlangıç tarihli ve 1 yıl süreli kira sözleşmesi ile kiracı olduğu, kiralananın işyeri olduğu hususlarında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Davacı tarafça, davalının ve babasının dava konusu taşınmazda birden fazla dairesi bulunduğu, davalının babasının apartmanda yönetici olduğu ve yönetim tarafından merkezi ısıtmadan bireysel ısıtmaya geçilmesi hususunda karar alındığı ve bu doğrultuda tadilatlara başlandığı ancak davacıya bu konuda bilgi verilmediği, davacının da kış aylarında mağdur olmamak için kiralanana kombi taktırıp 4.863,87 TL lik masraf yaptığı, davalı tarafça esaslı tadilat niteliğindeki bu harcama bedelinin davacı kiracıya ödenmediği belirtilerek iş bu dava açılmıştır.
Dosya arasında merkezi ısıtmadan bireysel ısıtmaya geçilmesine dair apartman yönetimi tarafından alınmış bir karara rastlanılmamıştır. Mahkemece öncelikle, dava konusu kiralananın bulunduğu apartmanda kat mülkiyetine geçilip geçilmediği, varsa kat malikleri kurulunca merkezi ısıtmadan bireysel ısıtmaya geçilmesine dair bir karar alınıp alınmadığı araştırılmalı, kat malikleri kurulunca bireysel ısıtmaya geçilmesine dair bir karar alınmış ise bu tamiratın zorunlu tamirat olduğunun kabulü gerekir. Bununla birlikte kaloriferli (merkezi ısıtma) olarak kiralanan taşınmazın sonradan ısıtma sisteminin iptal edilerek bireysel ısıtmaya geçilmiş olması, kiralanan kullanıldığı sırada meydana gelen bir ayıba ilişkin olup bu ayıbın meydana gelmesinde kiracının bir kusuru da bulunmamaktadır.
Davalı tarafça davacının dayandığı fatura bedellerine itiraz edildiğine göre, kat malikleri kurulu kararı ile bireysel ısıtmaya geçilmesi için “bireysel ısıtma sisteminin kurulması, tadilat ve işçilik masrafı için daire başına belirlenen bedel tespit edilip, davacı tarafça yapıldığı bildirilen masraf tutarı ve ibraz edilen belgeler karşılaştırılarak davacı tarafın yaptığı harcamanın kadri maruf olup olmadığı üzerinde durularak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde eksik inceleme ile karar verilmesi doğru değildir.
Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, BOZULMASINA, 12.04.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Karar Yargıtay sitesinden alınmıştır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*