Dava sırasında taşınmazın tahliye edilmesi

Dava sırasında taşınmazın tahliye edilmesi;

ÖZET: Davanın konusuz kalması halinde mahkemenin yargılamaya devam ederek,  davanın açıldığı zaman hangi tarafın haksız olduğunu tespit edip, o tarafı yargılama giderlerine ve vekalet ücretine mahkum etmesi gerekir.

Yargıtay (Kapatılan) 6. Hukuk Dairesi         2009/13455 E.   2010/3646 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Sulh Hukuk Mahkemesi

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Uyuşmazlık, temerrüt nedeniyle tahliye istemine ilişkindir. Mahkemece, konusuz kalan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi üzerine hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili, dava dilekçesinde,01.06.2008 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesi ile davalıya kiralanan taşınmazın 2008 yılı Kasım ve Aralık ayları kira bedellerinin ödenmediğini, 2009 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayları kira bedellerinin de muaccel hale geldiğini ileri sürerek kiralananın tahliyesine karar verilmesini istemiş, yargılama aşamasında davalının kiralananı tahliye ettiğini bildirmiştir. Davalı, davaya cevap vermemiştir.

Kural olarak bir davada asıl talebin konusuz hale gelmesi durumunda dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi, bunun fer’i (yan) niteliğindeki diğer talepler hakkında yargılamaya devam edilerek, bunlar hakkında da bir karar verilmesi gerekir. Diğer bir söyleyişle, davanın konusuz kalması halinde mahkemenin yargılamaya devam ederek, davanın açıldığı zaman hangi tarafın haksız olduğunu tespit edip, o tarafı yargılama giderlerine ve vekalet ücretine mahkum etmesi gerekir. Mahkemece, kiralanan yargılama sırasında tahliye edildiğinden ve tahliye davası konusuz kaldığından karar verilmesine yer olmadığına karar verilmekle birlikte davanın açıldığı tarihte hangi tarafın haksız olduğunu tespit edip o taraf aleyhine yargılama giderlerine hükmetmek gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmediğinden hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile HUMK.nun 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine 31.3.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Karar Yargıtay sitesinden alınmıştır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*