İhtiyaç nedeni ile tahliye davasında ihtar zorunlu değildir.

İhtiyaç nedeni ile tahliye davasında ihtar zorunlu değildir. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi         2015/11003 E.  ,  2016/4315 K. MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Tahliye … İhtiyaç nedeni ile tahliye davasında ihtar zorunlu değildir. okumayı sürdür