İki haklı ihtarın oluşması için ödemelerin ihtarın tebliğinden sonra yapılması gerekir. 

İki haklı ihtarın oluşması için ödemelerin ihtarın tebliğinden sonra yapılması gerekir. 

ÖZET : icra takibi ile gönderilen ihtarlı ödeme emrinin davalı kiracıya tebliğinden önce takibe konu borç ödendiğinden, davacı tarafça yapılan icra takibi ikinci haklı ihtara esas teşkil etmez. 

“İçtihat Metni”

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi         2015/6177 E.  ,  2015/9648 K.

MAHKEMESİ : İstanbul Anadolu 14. Sulh Hukuk Mahkemesi

TARİHİ : 03/02/2015

NUMARASI : 2014/727-2015/54

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava, iki haklı ihtar nedeniyle kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulüne, davalının kiralanandan tahliyesine karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

İki haklı ihtar nedeniyle açılan davada tahliyeye karar verilebilmesi için, kiracının bir kira yılı içerisinde iki haklı ihtara sebebiyet vermiş olması gerekir. İhtar tebliğinden sonra yapılan ödemeler iki haklı ihtarın oluşmasına engel teşkil etmez. Süresiz sözleşmelerde ve kira parasının yıllık ödenmesi gereken hallerde iki haklı ihtar oluşmaz.

Olayımıza gelince; davacı ile davalı arasında uyuşmazlık konusu olmayan 01.10.2011 başlangıç tarihli ve 1 yıl süreli kira sözleşmesinde kira bedellerinin her ayın 1’i ila 5’i arasında peşin ödeneceği kararlaştırılmış olup bu hüküm tarafları bağlar.

Davacının davaya dayanak yaptığı 13.01.2014 tarihinde başlatılan icra takibi ile 2013 yılı Kasım, Aralık ile 2014 yılı Ocak ayları kira bedeli toplamı 2.700,00 TL’nin tahsili talep edilmiş, ödeme emri davalıya 31.01.2014 tarihinde tebliğ edilmiş, borçlu 04.02.2014 tarihinde takibe konu kira bedellerini henüz ödeme emri kendisine tebliğ edilmeden önce alacaklıya ödediğinden bahisle takibe itiraz etmiş ve 29.01.2014 tarihinde 2.700,00 TL ödeme yaptığına dair ödeme dekontunu dosyaya sunmuştur. Davacı tarafından ikinci ihtara konu edilen 19.03.2014 keşide ve 27.05.2014 tebliğ tarihli ihtarname ile 2014 yılı Şubat ayı kira bedeli talep edilmiş olup, bu aya ilişkin ödeme olmadığından bu ihtar haklıdır. İlk ihtarın haklılık kazanabilmesi için takibe konu kira borcunun ödeme emrinin tebliğinden önce ödenmemiş olması gerekir. Mahkemece, 2013 yılı Kasım, Aralık ayları ile 2014 yılı Ocak ayı kira borcu ödenmediği için davalı aleyhine icra takibi yapıldığı, borçlunun takibe konu kira borcunu takipten sonra 29.01.2015 tarihinde ödediği, 2014 yılı Şubat ayı kirası ödenmesi için noter ihtarnamesi keşide edilerek borcun tahsilinin talep edildiği, ihtara konu kira bedelinin ihtardan önce ödendiğine ilişkin dosyaya herhangi bir delil ibraz edilmediği, her iki ihtarın da usulüne uygun olup, bir kira döneminde iki haklı ihtar nedeniyle tahliye şartlarının oluştuğu gerekçesi ile davanın kabulüne, davalının bir kira döneminde iki haklı ihtar nedeniyle taşınmazdan tahliyesine karar verilmiştir

Ancak, davacı tarafından dayanılan davalı aleyhine başlatılan icra takibi ile gönderilen ihtarlı ödeme emrinin davalı kiracıya tebliğinden önce takibe konu borç ödendiğinden, davacı tarafça yapılan icra takibi ikinci haklı ihtara esas teşkil etmez. Bu durumda mahkemece iki haklı ihtar olgusu gerçekleşmediğinden bahisle davanın reddine karar verilmesi gerekirken takibe konu borcun takipten sonra ödendiğinden bahisle haklı ihtar kabl edilerek yazılı şekilde tahliyeye karar verilmesi doğru değildir.

Hüküm bu nedenlerle bozulmalıdır.

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 09.11.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Not: Karar Yargıtay sitesinden alınmıştır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*