Kira bedelinin ödemesinin son gününün resmi tatile denk gelmesi

Kira bedelinin ödemesinin son gününün resmi tatile denk gelmesi

ÖZET : Kira borcunun ödeme süresinin son gününün Pazar gününe denk geldiği, bu nedenle kira borcunun ödeme süresinin BK’nın 93 ve 94. maddeleri gereğince Pazartesi  günü mesai bitimine kadar uzadığı, takip tarihi itibariyle vadenin sona ermediği anlaşıldığından itirazın kaldırıma- sı ve tahliye taleplerinin reddine karar verilmesi gerekir

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2017/572 E. , 2017/2208 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : İtirazın Kaldırılması ve Tahliyesi

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş olup hükmün davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.

KARAR
Dava, kira alacağının tahsili için başlatılan takibe itirazın kaldırılması ve kiralananın tahliyesi istemlerine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulü ile kiralananın tahliyesine ve davalının dava konusu taşınmazdan tahliyesine karar verilmiş, karar davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı alacaklı 01.06.2012 başlangıç tarihli yazılı kira akdine dayanarak 06.07.2015 tarihinde haciz ve tahliye talepli olarak başlattığı icra takibi ile 05.07.2015 tarihli 3.334,00 Euro kira alacağının tahsilini talep etmiş, ödeme emri davalı borçluya 07.07.2015 tarihinde tebliğ edilmiştir. Davalı borçlu şirket yetkilisi 09.07.2015 tarihli itiraz dilekçesinde, şirketlerinin takip talebi ve ödeme emrinde belirtildiği şekil ve miktarda borcu bulunmadığını, dosya borcunun süresi içerisinde ödendiğini ileri sürerek borcun tamamına ve ferilerine itiraz etmiştir.

Davacı alacaklı İcra Mahkemesi’ne başvurarak itirazın kaldırılması ve tahliye isteminde bulunmuştur. Davalı vekili cevap dilekçesinde; ödeme gününün son günü Pazar gününe denk geldiğinden takip tarihi itibariyle alacağın muaccel olmadığını ileri sürerek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, kira borcunun ödeme süresinin son günü olan 05/07/2015 tarihinin Pazar gününe denk geldiği, bu nedenle kira borcunun ödeme süresinin BK’nın 93 ve 94. maddeleri gereğince 06/07/2015 günü mesai bitimine kadar uzadığı, takip tarihi (06/07/2015) itibariyle vadenin sona ermediği anlaşıldığından itirazın kaldırılması ve tahliye taleplerinin reddine karar verilmesi gerekirken sehven kısa karar ile kabulüne karar verildiği, kısa karar ile gerekçeli kararın hüküm kısımları birbirine çelişik olamayacağından davanın kabulü ve tahliyeye karar verildiği bildirilmiştir.

Taraflar arasında 01.06.2012 başlangıç tarihli 3 yıl süreli kira sözleşmesinin varlığı hususunda uyuşmazlık yoktur. Kira sözleşmesinin özel şartlar 3.maddesi ile; “Kiralar her ayın 1-5 arası bizzat kiralayana veya görevli personele elden ya da kiralayanın bildireceği banka hesabına havale edilerek ödenecektir” düzenlemesine yer verilmiştir. Buna göre kira bedellerinin ayın 1’i ila 5’i arasında ödenmesi kararlaştırılmış ise de, son ödeme gününün resmi tatile denk gelmesi halinde ödeme gününün tatili takip eden ilk iş gününe uzayacağının kabulü gerekir. Takibe konu 2015 yılı Temmuz ayı kira bedelinin ödeme süresinin son günü olan 05.07.2015 gününün Pazar gününe rast gelmesi nedeniyle ödeme süresi takip eden iş gününün tatil saatine kadar uzar. Bu durumda davacı 2015 yılı Temmuz ayı kira bedeline ilişkin olarak takibi en erken ayın 7’sinde yapabilir. Takip tarihi itibariyle muaccel olmayan kira alacağı için başlatılan takibe davalı tarafça yapılan itiraz haklı olmakla, mahkemenin de kabulünde olduğu şekilde davanın reddine karar verilmesi gerekirken, davanın kabulüne karar verilmesi doğru değildir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, taraflarca İİK’nun 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine 20.02.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Not: karar Yargıtay sitesinden alınmıştır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*