Kiracının kaçak yapıya yaptığı faydalı masrafları talep etmesi mümkün değildir.

Kiracının kaçak yapıya yaptığı faydalı masrafları talep etmesi mümkün değildir.

ÖZET: Ruhsatsız ve kaçak yapıların yıkılması gerekeceğinden, bu tip yapılarda yaratılan ekonomik değerlerin korunmasından da söz edilemez. Davacı kiracının, İmar Kanununa aykırı olarak inşa edilen ve bu nedenle yıktırılması gereken kaçak yapıya yapmış olduğu faydalı masrafların ödetilmesi talebinde bulunamayacağı gözetilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekir.
Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2014/14122 E., 2015/9744 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : …Asliye Hukuk Mahkemesi

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı itirazın iptali davasına dair karar, davalılar ve davacılar tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Dava, faydalı ve zorunlu imalat bedellerinin kiraya verenden tahsili için yapılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, davacı kefil … Turizm Tic. Ltd. Şti. yönünden aktif husumet ehliyeti olmadığından davanın reddine, diğer davacı kiracı … yönünden ise davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm davacılar vekili ve davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacılar vekili dava dilekçesinde, taraflar arasında düzenlenen 01/03/2010 tarihli sözleşme ile, dava konusu taşınmazın ikinci katı ile teras katının ofis ve kafe olarak kullanılmak üzere kiralandığını, sözleşmede belirtildiği gibi içi boş inşaat olarak teslim alınan taşınmazın içinin tamamen müvekkili tarafından yapılıp ruhsat için başvurulduğunu, başvuru sürecinde kafe olarak işletilecek olan teras katının kaçak olduğu ve yıkılacağının öğrenildiğini, bu nedenle kira sözleşmenin 01/03/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere haklı nedenle feshedildiğini, yapılan masrafların tahsili için yapılan takibe davalıların haksız olarak itiraz ettiğini belirterek itirazın iptaline karar verilmesini talep etmiştir. Davalılar vekili, davacıya çatı katının kiraya verilmediğini, sadece taşınmazın ikinci katının ofis olarak kiralandığını, davacının sözleşmeye aykırı olarak taşınmazı kafe olarak işletmek istediğini ve bu konuda ruhsat alamadığını, davacının kiralanan yer dışında ortak yerleri de kiralanan alana dahil ederek kullanmak istemesinin sözleşmeye aykırı olduğunu, sözleşmenin 12. maddesine göre kiralananda yapılan masraflar için bedel talep edilemeyeceğini beyanla davanın reddini savunmuştur.

1-Dosya kapsamına, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerekçelere göre davacı kefil … Turizm Tic.Ltd.Şti.nin tüm, diğer davacı ile davalıların ise aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Taraflar arasında 01/03/2010 başlangıç tarihli kira sözleşmesinin varlığı hususunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Sözleşmeyi davalıların kiraya veren, davacı …’ın kiracı, diğer davacı şirketin ise kefil sıfatıyla imzaladığı görülmektedir. Kira sözleşmesinde, kiralanan şeyin şimdiki durumu kısmına “boş cam giydirme bina” yazılmış, kiralananın ofis olarak kullanılacağı belirtilmiştir. Kira sözleşmesinin 12. maddesinde, kiracının kiralanan şeyin içinde ve dışında yaptıracağı tezyinat masraflarının kendisine ait olacağı ve kira müddeti bittiğinde yapılan her türlü masraf için tazminat istemeye hakkı olmamak üzere bu gayrimenkul inşaatının tamamının mal sahibinin olacağı kararlaştırılmıştır. Mahkemece yapılan keşif sonucunda alınan bilirkişi raporunda, dava konusu taşınmazın 2. normal ve teras katında davacının yaptığını iddia ettiği, seramik fayans işleri, çelik kapı, tavan ve duvar boyaları, elektrik+sıhhi tesisat+bilgisayar alt yapısı, panel kapılar, lavabo ve klozetler, odalar arası bölme duvarlar, katlar arası merdiven … korkuluklar imalat bedellerinin 20.265 TL olacağı bildirilmiş, alınan ek bilirkişi raporunda ise, 2. normal katta davacı tarafından yapılan ve bedelleri belirlenen iş ve uygulamalar içerisinde tezyinat kabilinde (mecurun güzelleştirilmesi, daha yararlı ve güzel hale gelmesi-dekor, süsleme vs sökülüp götürülebilen) olmayanlar uygulamaların elektrik+ sıhhi tesisat+bilgisayar alt yapısı ile odalar arası bölme duvarlar olduğu, maliyetinin toplam 7.750,00 TL olduğu belirtilmiştir. Mahkemece ek bilirkişi raporu hükme esas alınarak sonuca gidilmiş ise de davacının yaptığını iddia ettiği ve hüküm altına alınmayan bir kısım imalatların sözleşmenin 12 maddesi kapsamında tezyinat niteliğinde olmadığı değerlendirildiğinden davacının bilirkişi raporuna itiraz ettiği gözetilerek yeniden bilirkişi incelemesi yapılarak sadece süslemeye ( tezyinat ) yönelik olmayan faydalı ve zorunlu imalatların belirlenip sonucuna göre karar verilmesi gerekirken davacı kiracının itirazı üzerinde durulmadan eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.

Ayrıca davacı kiracı, teras katın kaçak olması nedeniyle ruhsat alınamadığını belirtmiş olup davacı kiracının, sözleşme konusu teras katın kaçak olduğunu bilerek imalat yapması halinde iyi niyetli olduğu kabul edilemez. Ruhsatsız ve kaçak yapıların yıkılması gerekeceğinden, bu tip yapılarda yaratılan ekonomik değerlerin korunmasından da söz edilemez. Davacı kiracının, İmar Kanununa aykırı olarak inşa edilen ve bu nedenle yıktırılması gereken kaçak yapıya yapmış olduğu faydalı masrafların ödetilmesi talebinde bulunamayacağı gözetilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekir.
Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ:Yukarıda 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı ve davalının temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 11/11/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Not: İçtihat Yargıtay sitesinden alınmıştır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*