Tahliye İsteminin Kiracılar Yönünden Bölünmezliği

Tahliye İsteminin Kiracılar Yönünden Bölünmezliği

ÖZET         :Alacak nedeni ile ilamsız tahliyeye ilişkin 13 örnek ödeme emrinin tebliği zorunludur. Haricen öğrenme ve itiraz üzerinde itirazın kaldırılması ve iptali davası açılamaz.

(12. Hukuk Dairesi 2023/1410 E. 2023/4449 K.)

 “İçtihat Metni”

MAHKEMESİ: Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Temyiz incelemesinin duruşmalı yapılmasına işin ivediliği ve niteliği nedeniyle 5311 Sayılı Kanunla değişik İİK’nin 366. maddesi hükmü uygun bulunmadığından bu yöndeki isteğin reddine oy birliği ile karar verildikten sonra işin esası incelendi:

Adi kiraya ve hasılat kiralarına ait örnek 13 ilamsız takipte, borçluların icra müdürlüğüne sundukları dilekçe ile borca itiraz ettikleri, icra müdürlüğünce borçlu … yönünden itiraz süresinde olmadığından takibin devamına, borçlular … ve … yönünden takibin durdurulmasına karar verildiği, alacaklının itirazın kaldırılması ve tüm borçlular yönünden de tahliye talebi ile icra mahkemesine başvurduğu, İlk Derece Mahkemesince davanın kabulü ile, borçlulardan …’nin takip dosyasına yapmış olduğu itirazların kaldırılmasına, takibin kaldığı yerden devamına, tüm borçluların (,………., ve …’in) kiralanan mecurdan tahliyesine, borçlulardan …’nin asıl alacağın %20’si oranında icra inkar tazminatına mahkum edilmesine karar verildiği, borçluların istinaf yoluna başvurusu üzerine Bölge Adliye Mahkemesince başvurunun esastan reddine karar verildiği görülmektedir.

İİK’nın 269. maddesi gereğince, ödeme emrinin tebliği üzerine, borçlu yedi gün içinde itiraz sebeplerini, İİK’nın 62. maddesi hükümleri dahilinde icra dairesine bildirmeye mecburdur.

Somut uyuşmazlıkta; davacı alacaklının 25/11/2019 tarihinde haciz ve tahliye istekli olarak başlatmış olduğu icra takibi nedeniyle borçlulardan …’ye çıkarılan ödeme emri tebligatının 03/12/2019 tarihinde tebliğ edildiği, borca itirazın 12/12/2019 tarihinde yapıldığı, icra müdürlüğünce itirazın 7 günlük itiraz süresinde olmadığından bu borçlu yönünden takibin devamına, borçlulardan …’e tebliğe çıkarılan örnek 13 nolu ödeme emrinin 04/12/2019 tarihinde iade olduğu ve borçlu …’e tebliğe çıkarılan ödeme emrinin ise 26/12/2019 tarihinde iade olduğu, icra doyasında borçlulara çıkarılan başkaca tebligat olmadığı, icra müdürlüğünce düzenlenen örnek 13 numaralı ödeme emri adı geçen borçlulara tebliğ edilemeden, borçluların takibi kendiliğinden öğrenmeleri üzerine 12/12/2019 tarihinde takibe vekil aracılığıyla itiraz ettikleri, borçlular … ve … yönünden takibin durdurulmasına karar verildiği görülmektedir.

İcra takip dosyasında borçlulardan Emre ve Mehmet Akif’e ödeme emri tebliğ işlemi yapılmadığından, yukarıda anılan maddedeki borçlulara verilen süreler işlemez. Borçlulara usulüne uygun olarak tahliye ihtarlı ödeme emri tebliğ edilmeden ödeme ve itiraz süreleri de işlemeye başlamayacak olup, borçluların itiraz hakkı doğmayacağından, haricen öğrenmeye dayalı itiraz da yasanın emredici hükümleri karşısında hukuki sonuç doğurmaz. Alacaklı bu aşamada icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını isteyemeyeceği gibi, bir bütün olan kira sözleşmesi, kiralanan yerin niteliği ve tahliye isteminin bölünemez borç olması nedeniyle tahliye talebi de bölünemeyeceğinden, alacaklının kiracı olan tüm borçlular yönünden tahliyeyi de isteyemeyeceğinin kabulü gerekir.

O halde İlk Derece Mahkemesince, yukarıda yazılı nedenlerle alacaklının itirazın kaldırılması ve tahliye isteminin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile itirazın kaldırılması ve tahliyeye kararı verilmesi ve Bölge Adliye Mahkemesince de istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Borçluların temyiz isteminin kabulü ile yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nin 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nin 373/1. maddesi uyarınca, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesinin 07/10/2022 tarih ve 2022/2000 E.- 2022/1791 K. sayılı kararının KALDIRILMASINA, Kumluca 1. İcra Hukuk Mahkemesinin 26/10/2020 tarih ve 2020/9 E. – 2020/67 K. sayılı kararının BOZULMASINA, bozma nedenine göre borçluların sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmesine, 22.06.2023 gününde oy birliğiyle karar verildi.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*