Yenilenen kira sözleşmesinde rayiç bedele göre kira tespiti nasıl yapılır?

ÖZET: Mahkemece yenilenen sözleşmeye göre belirlenen kira bedelinin yenileme tarihindeki rayiç kira bedeline uygun olup olmadığının değerlendirilmesi gerekmektedir. Rayice uygun olduğu takdirde istenilen dönem kira bedelinin endekse göre, eğer rayice uygun değilse hak ve nesafet kuralına göre kira bedelinin tespiti gerekir.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi       

2014/8839 Esas

2014/10788 Karar

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Samsun 2. Sulh Hukuk Mahkemesi

TARİHİ : 20/03/2014

NUMARASI : 2013/1406-2014/487

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı kira bedelinin tespiti davasına dair karar, davalılar tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava, 4.750-TL olarak ödenen aylık kira parasının 10.06.2013 tarihinden itibaren aylık 9.440-TL olarak tespiti istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne, aylık kira parasının brüt 6.700 TL (KDV hariç) olarak tespitine karar verilmesi üzerine, hüküm davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili, dava dilekçesinde ve yargılama aşamasındaki beyanları ile, aylık net 4.750 TL olarak ödenen kira parasının 10.6.2013 tarihinden itibaren aylık net 9.440 TL olarak tespitine karar verilmesini istemiştir. Davalı vekili, 2002 yılından beri kiracılık ilişkisinin devam ettiğini, yenilenen sözleşmelerle kira bedelinin güncel tutulduğunu, davacının kötü niyetli olup istenen kira parasının fahiş olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, hak ve nesafet uygulamasına göre aylık brüt 6.700 TL (KDV hariç) kira parasına hükmedilmiştir.

Hükme esas alınan kira sözleşmesi 10.06.2002 başlangıç tarihli ve 3 yıl süreli olup en son yenilenen sözleşme 10.06.2011 tarihli ve bir yıl sürelidir. En son tarihli yenilenen sözleşmede aylık kira bedeli 3.415,25-TL olarak tespit edilmiştir. Davacı halen 4.750-TL olarak ödenmekte olan kira bedelinin 10.06.2013 tarihinden itibaren 9.440-TL olarak tespitini istemiştir. Mahkemece yenilenen sözleşmeye göre belirlenen kira bedelinin yenileme tarihindeki rayiç kira bedeline uygun olup olmadığının değerlendirilmesi gerekmektedir. Rayice uygun olduğu takdirde istenilen dönem kira bedelinin endekse göre, eğer rayice uygun değilse hak ve nesafet kuralına göre kira bedelinin tespiti gerekir. Bilirkişi bu yönde bir araştırma yapmadığı gibi hazırlanan bilirkişi raporu da hüküm kurmaya yeterli değildir. Bu nedenle yukarıda açıklanan esaslar çerçevesinde bilirkişiden rapor alınıp sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmadığı gibi,

Kabule göre de; kira bedelinin tespiti yapılırken KDV’nin brüt kiranın içinde olduğu düşünülmeden, tespit edilen brüt kira bedelinden KDV’nin hariç tutulması da doğru olmadığından hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA ve istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edenlere iadesine, 01/10/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*